बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

छनौट भएको बोलपत्रदाता को नाम 
- श्री जिया निर्माण सेवा

Supporting Documents: