एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
बस्ति विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ 03/26/2016 - 17:28 PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072.pdf
भवन ऐन २०५५ 03/26/2016 - 17:27 PDF icon bhawan-ain.pdf
भवन निर्माण नमुना मापदण्ड २०७१ 03/26/2016 - 17:26 PDF icon Bhawan-Nirman namuna mapdand-2071.pdf
सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ 03/26/2016 - 17:25 PDF icon building colour.pdf
भवनको लागत मुल्यांकन कार्यविधि, २०७० 03/26/2016 - 17:24 PDF icon building evaluation.pdf
नगर विकास एन २०४५ 03/26/2016 - 17:23 PDF icon Nagar-bikas-ain-2045.pdf
पशु वधशला र मासु जाच एन, २०५५ 03/26/2016 - 17:22 PDF icon pasu-badhasala.pdf
राष्ट्रिय आवास योजना 03/26/2016 - 17:19 PDF icon Rastriya-Aawash yojna-2071.pdf
दर विश्लेशण 03/26/2016 - 17:19 PDF icon rate analysis.pdf
निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने र वैकल्पिक उपायबाट कार्य सम्पन्न गराउने विभागीय कार्यविधि, २०७१ 03/26/2016 - 17:18 PDF icon thekka todne.pdf

Pages