खेल मैदान निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

छनौट भएको बोलपत्रदाता को नाम 
  Shree A.B Construction
  Samanpur-2 Sarlahi

Supporting Documents: