आवधिक योजना निर्माण कार्यको लागि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!