रोजगार सहायकको परिक्षा कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना !!