औषधी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र (Sealed Quotation) आवहानको सूचना !!