औषधी खारिद कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!