कम्प्युटर अपरेटर प्रशिक्षार्थी छनौट गरिएको सम्बन्धमा !!