कम्प्युटर अपरेटर प्रशिक्षार्थी छनौट रद्द गरिएको सम्बन्धमा !!