गरिब तथा सिमान्तकृत बस्तिहरुमा शुद्ध खाने पानी बिस्तार कार्यक्रमको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!