नगर प्रहरी पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा !!