नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि अन्तिम उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धमा !!