नदीजन्य श्रोतको दोहन बन्द गरिदिने सम्बन्धी सूचना ||