परिक्षार्थि (ईन्टर्न ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !!