पोखरी तथा खोलाहरु ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना !!