पोखरी, बजार तथा खोला ठेक्काको आन्तरिकआय बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना !!