प्रशिक्षार्थी ( ईन्टर्न) आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना ।