प्राविधिक सहायक पदको दरखास्त बुझाउने म्याद थप गरिएको सूचना |