बजार तथा आन्तरिक आय ठेक्काको भोग चलनका लागि पट्टा लिन आउने म्याद थप गरिएको सूचना |