बरहथवा नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको सूचना !!