बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं १,३,४,१४ र १५ को बाग्मती नदीको विभिन्न घाटबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको दिगो रुपमा वातावरण मैत्री तरिकाले निकाल्नको लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!