बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका सबै सहकारी संस्थाहरु - विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना |