बरहथवा न.पा अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरु सबै- सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउने सम्बन्धमा !!