बरहथवा न.पा अन्तर्गत गुदरी बजारमा रहेको सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी सूचना !!