बायोग्यास निर्माण कार्य गर्नको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ||