लगत प्रविष्टकर्ता र गणक पदको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !!!