शारीरिक आपंगता भएका व्यक्तिहरुको लागि शिविर संचालन हुने बारे सूचना !!