सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!