सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!