स्वास्थ्य जनशक्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धी अन्तर्वार्ता मितिको सम्पर्कको लागि सूचना !!