स्वास्थ्य जनशक्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !!