सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गुद्री बजार मा रहेको सटर भाडा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ||

उपरोत्त सम्बन्धमा यस नगरपालिका अन्तर्गत बरहथवा गुद्री बजारमा रहेको सटर गोप्य शिलबन्दी बढाबढ प्रक्रिया द्वारा भाडा लगाउनु पर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

थप जानकारी को लागि SUPPORTING DOCUMENT हेर्नु होस् |

औषधी र नवजात शिशुलाई न्यानो झोला खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना!!

बरहथवा नगरकार्यपालिकाका कार्यलयको मिति २०७५/०७/२५ गतेको निर्णय अनुसार आ.व २०७५/०७६ का लागी तपशिलमाउल्लेखित औषधी/सामग्री दरभाउपत्र द्वारा खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इक्छुक इजाजत प्राप्त फर्मको नविकरण भएको परमाण पत्र, मुल्य अभिव्रिधि कर दर्ता प्रमाण पत्र तथा आ.व ०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाण

बरहथवा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बागमती नदी क्षेत्रमा आ.व.२०७५/०७६ मा दुंगा, गिट्टी, बालुवामा प्राकृतिक स्रोत कर संकलन सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

बरहथवा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बागमति नदी क्षेत्रमा तपशिल वमोजिम आ.व २०७५/०७६ मा ढुंगा, गिट्टी वालुवामा प्राकृतिक स्रोत कर संकलन गर्न यो बोलपत्र आव्हान गरिएको छ | इक्छुक फर्म वा कम्पनीले आफ्नो फर्मको नविकरण भएको प्रमाण पत्र, मुल्य अभिबृधी कर दर्ता परमाण पत्र तथा आ.व ०७४/०७५ को कर चु

Meeting Hall Maintenance and Decorative Works(Civil Works) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

Barahathawa Municipality Barahathawa Sarlahi invites sealed bids from eligible bidders under National Competitive Bidding procedures for Meeting Hall Maintenance and Decorative Works (Civil Works). 

For more information please find the attached supporting documents.

बजार तथा आन्तरिक आय ठेका सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक !!

उपरोक्त बिषयमा यस कार्यालयको मिति २०७५/३/१८ गतेको निर्णय अनुसार आ.व.२०७५/०७६ को लागि तपशिलमा उल्लेखित बजार, पोखरी तथा नदीहरुको शिलबन्दी बोलपत्र (टेन्डर) द्वारा ठेक्का लगाउनु पर्ने भएकोले इक्चुक इजाजत प्राप्त फर्म वा व्यत्तिहरुबाट तपशिलमा उल्लेखित कुराहरु खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन

Pages